Brief 10


Date (sent): 18 november 1871
Writer: Harmen Jan te Selle
Place: Firth, Lancaster County, Nebraska
Addressee: Mevr. Dela te Selle-tenDamme, Derk Willem te Selle
Address (sent to): Winterswijk, Netherlands

Lantkaster Nebraska Nov 18 – 1871

Veel Geleifde Moeder, Broeders met vrouwen en Kinderen, Wij laten u weten dat wij alle tamelijk gezond zijn, het zelfde hopen wij ook van u allen te mogen horen, Ware het anders het zou ons van harte leet wezen.

Lang hebben wij aleen brief van u verwagt, maar hebben tot hiertoe nog niet gezien, Ik zal dus een Enkel letter aan u Schrijfen, hopende dat gij dezelfde in gezondhijd zult ontvangen. Wat vooreerst de vrugte aangaat zijn van dit jaar tamelijk goed hoewel de tarwe niet zoo heel best is.

De tarwe is van 7 tot 13 bussel van den akker dus dit kan niet best heeten, Koorn is geweldig goed dit zullen wij denk ik wel 8 of 9 honderd bussel hebben. Rogge negen honderd bussel wij hebben 21 akkers ge­plant. hafer hebben wij 25 van den akker, Die is niet zoo goed als ik verwagt hat.

Veele hier die 50 bussel van den akker, maar ik hat hem te laat gezaait, want wij konden niet eer omdat wij nioet zoo gauw hier waren. Hafer hebben wij 4 akker en een half akker gehat.

Aardappelen hebben wij ook goed ofer de 200 bussel Nu de prijsen van dezelfde de tarwe is van 80 tot 90 Cent, hafer van 15 tot 20 Koorn 18 tot 20 Cent de bossel Aardappele 25 Cent Wij hebben hier Oofervloet van levensmiddelen maar het geld maken gaat hier nog niet best.

Verkens hebben wij er 10, 6 om te vetten en 4 om ofer te houden maar dit is hier ook heel goed­koop van 3 tot 5 Cent het pond maar ik denk het zal nog wel duurder worden, het is tot hiertoe nog te warm om weg te zouten.

Ik laat u daarbij nog weten dat wij voor eenege wee­ken den 23 September een Jongen Zoon hebben aangewonnen alles is heel wel, nu heb­ben wij twee knegten en een meid, indien zij gezond blijven Maar zij kunnen eefen zoo spoedig ontnomen Worden. dit hebben wij voor een paar weeken hier in de nabijhijd nog gezien, Zon­dag den 15 Ochtober gin­gen wij `s morgens naar de kerk de wind was toen al gewel­dig aan het waajen, maar dit wierd al erger verder op den dag.

En toen wij de kerk uit kwa­men zag men smook in de verte, want de prerie stont in brand, dat is hier al gras wat nog niet be­woond is en wanneer dat soor[1. Soor:

a. met betrekking tot een bast een tak of de huid is de betekenis: dor en droog.

b. met betrekking tot zand is de betekenis: scherp , hard] of droog word dan brand dit ontzettend, dit was dus aan­gestooken of ten minsten het was in brand geraakt, en dit kan mijlen ver wegbranden, maar wanneer het gras er af is dan is het klaal, de grond brand niet.

Dus wil ik zeggen als zij uit de kerk kwamen zag men die brand, een man Zijn naam is Niklaas, Vandervelde zag het was niet wer van zijn huis, hij was in de kerk met vrouw en twee kinderen hij had drie kinderen te huis, een meis­jen van 11 of 12 jaar en een van 8 en het andere 5 of 6 jaar, hij liep dus zoo spoedig als hij kon om te huis te komen, maar wat ziet hij, zijn huis ligt geheel in as hooi stalling graan en 4 verkens liggen alle verbrand, maar nog het ergste niet, hij ziet in de verte iets wit op den grond liggen denkende dat het een kalf was. Maar als hij nader komt ziet hij het is zijn ouste meisje verbrand op den grond liggen en bij onderzoek liggen de andere twee in huis geheel ver­brand, dus een treurige toestand voor die man Ook zijn er meer onhijlen onstaan door dien brand, en op veele ande plaatsen, is grote brand geweest grote steden bijna geheel afgebrand geliefden het papier is te klijn om meer te schrijven de groetenis aan al de Broe­ders Nu groeten van ons allen

H J te Selle

Schrijft eens spoedig weder.