Brief-12-b


Date (sent): 28 februari 1873
Writer: Derk Willem te Selle
Place: Kotten under Winterswijk
Addressee: C. Grutters, Vrouw en kinderen

(Begeleidend schrijven op de achterkant van hetzelfde briefpapier als Brief 12-a:)

Datum: 28 februari 1873

Afzender: Derk Willem te Selle
te Cotten onder Winterswijk

Geadresseerde: C.Grutters
Vrouw en kinderen

Veel Geachte Vrienden!
C.Grutters met Vrouw en Kinderen.

Daar ik deze week van Mijn Oom. Uw Zwager en Broeder G.W.Bloemers uit Noord Amerika dezen Brief hebbe ontvangen. met verzoek om het ook daar mede bekend temaken Zoo Stuur ik uw dezen Brief, en ook het Portret, zoo kund gij hem daar op zien, als mede in dezen Brief hoe het hem verder gaad, Zoo zuld gij hem dan ook wel tot uw ander Zuster kunnen Stuuren, die zouden dat ook gaarne willen hebben en zien.

Maar Grutters wees dan ook zoo goed en Stuurt mij dan ook zoo Spoedig dezen Brief weder terug, hij verlangd een brief den Ouden man van ons terug zoo kan ik hem op Eenige der vragen die hij doed antwoord geven. wij hebben in veel jaren geen brief van hem meer ontvangen, wel dat hij door een van mijne Broeders die toen ook daar bij hem waren ons eenige letters toezond. ik zoude ook een gaarne dezen Brief tot uw gebragd hebben maar ik zag ook al tegen het loopen op.

Verder laat ik uw weten, dat ik, mijn Vrouw en Kinderen en ook mijn Moeder allen nog goed gezond zijn
Wij hoopen en wenschen dit ook aan uw allen.
De Groetenis van ons allen
Den 28 Februarij 1873

Derk Willem te Selle
te Cotten onder Winterswijk


Geagte neven en nigten wij bedanken uw hartelijk voor dat uw ons DeZen tijd heb geStuurt en daar uit geZien als dat uw door gods Zegen nog geZont zijt dat doet ons groot genoegen en dat de ook nog in leven is waar over over wij ons verblijden en wat ons aan gaat wij kunnen niet veel meer wij Zijn allebeide out en als er gelt bij moet weZen dan weest Zoo goet en Stuurt maar een voerman aan het Schrijven valt mij Zoo lastig naa groete

G.Z. Bloemers C.A.Gruter