Brief 3-a


Date (sent): 21 oktober 1867
Writer: Harmen Jan te Selle
Place: Town Holland, Wisconsin
Addressee: Dela ten Damme te Selle, Broeders
Address (sent to): Winterswijk, NL

Korte samenvatting:

Het gaat Harmen Jan goed in Wisconsin en hij wil zijn moeder en broers die thuis zijn achtergebleven maar wat graag verslag doen van alle nieuwe dingen die hij tegenkomt. Hij heeft een ontmoeting met J.A. Sikkink en Dulmes die zojuist vanuit Winterswijk zijn aangekomen in Wisconsin. Hij neemt ze mee met paard en wagen naar zijn broer Jan Hendrik die 9 mijl verderop woont, een tocht van 3 uur.
Harmen Jan beschrijft gedetailleerd de bouw van een grote schuur waaraan hij werkt. Hij beschrijft ook het ongeluk met een zeis waarbij hij zichzelf ernstig verwondt. De gewassen op zijn land staan er goed bij en zullen zo een goede opbrengst geven. Dat is een goed vooruitzicht want hij schrijft dat de grondprijzen heel erg aan het stijgen zijn.

  • J.A.Sikkink en Dulmer ook gearriveerd.
  • bedankt voor de ontvangen goederen.
  • bezoekt samen met J.A. Sikkink zijn broer Jan Hendrik die 9 mijlen verderop woont. Heeft daarvoor tijd.
  • stijgende grondprijzen; toenemende immigratie.
  • heeft een grote schuur gebouwd in de zomer; dak van cederhout.
  • kan niet werken door een ongeluk bij het maaien: slaat met zijn pols in een zeis.
  • beschrijving van het boerenwerk in Amerika
  • prijzen van akkerbouwproducten.

Town Holland Den 21 oktober 1867

Farm Holland

Zeer Geliefde Moeder, en Broeders, met hare Vrouwen en Kinderen, wij laten u weten dat wij allen noch wel en gezond zijn. En hebben uit uwen laatsten brief ook noch gezien dat gij alle noch goed gezond waart Hetwelk ons ten hoogsten verblijde, Ook hebben wij van Jan A Sikkink noch al veel uit Holland horen vertellen Hoe het daar noch al was, en gegaan was sedert den tijd Wij uit Holland vertrokken zijn, Heb den hartelijken dank Moeder en Broeder, voor de moeite die gij met ons gehat heb dat gij ons hetzelfde hebt gestuert, waar wij u om verzogt hebben, Dat is ook heel mooi goed, dat staat ons wel aan, Zoo komt het noch al gaauw aan dat wij nieuwjaar of Kersdag hebben, dan komt ons eens bezoeken Zoo willen wij noch eens een Kopjen Sukkerla gaan drinken

Ook J A Sikkink en Dulmer zijn goed en wel aangeland Zij zijn almaal bij J Sikkenk aangekomen die woont 2 Mijlen van ons vandaan, En toen ik hoorde dat zij daar waren ging ik er eens na toe, om eens te zien hoe zij het noch maakten, Wel zeg J A Sikkink ik ben zeer verlangend om J H te Selle ook eens te spreken, maar het is zoo ver van hier zoo ik hoor, en ik weet geen weg en het is zoo druk een paart krijgen kan ik ook niet om er na toe te raken. Ik zeg wel het is wel druk maar ik kan toch niet werken, ik zal de paarde voor de waagen doen en brengen er u natoe wel zegt hij dat zou mij een groot plijzier doen, en zoo heb ik, Dan den anderen morgen de paarde voor den wagen gedaan en heb haar naar J H gebragt want J H woont 9 mijlen van ons vandaan, dat is 3 uur gaans

Maar het gaat al niet zo goed meer voor degene die hier nieuws aankomen want het lant begind geweldig duur te worden, dat kost al zoo van 40 tot 50 Doller den Akker en ik denk dat het noch veel duurder moet want daar komen zoo veel menschen aan dat het verbazend is

Zoo zal ik u noch een wijnig van ons werk en Arbijd in dit jaar gedaan vermelden in het begin van dit jaar in de maant Maart hebben wij begonnen te werken op te bouwen van een Schuur, daar hadden wij het vorige jaar al veel planken voor laten zagen, en toen in den winter hout gekapt, zoo konden wij daar al vroeg aan beginnen te werken, en zoo hebben wij die noch al spoedig klaar gekregen want wij hadden altijd 2 timmerlieden en ook veel tijds 3 maar dat koste veel geld alleen aan de timmerlieden koste het ons honderd tweeen zeventig Doller en de kost daar bij ook sliepen zij s nachts bij ons, wij haden duitse timmerlien en die waren te ver van huis om s avons er na toe te gaan Tot dekking van huis of Schuur heef men geen pannen als bij u, maar het wort hier Singels geheten en dat is al Sieder of Pijnnenhout die worden gezaagt een duim of 6 breet en 17 Duim lang dat zijn bijna zulken daken als bij u de windmolen, maar die zij ook heel duur en wij hebben ze 24 mijlen ver gehaald en daar zijn er 17 Duizen op onze schuur gegaan, En planken haden wij meestal zelf en hout ook zelf en ons ijgen werk behoeft men niet eens te reken, Zoo kost zij ons nochtans Zoo om de Vier honderd Doller Maar zij is ook tamelijk groot hare langte is 45 voet en de breete 35 voet en de hoogte 17 voet namelijk tot aan het dak en Ik schreef daar int begin dat ik gezegt hat tegen Sikkink dat ik niet werken kon gij zult wel zeggen wat waren dat voor reden dat gij niet werken kont dat zal ik u eens in het kort verhalen.

Ik en ozen knecht waren aan het gras majen gij zult wel zegen gaat gij dan gras maijen komt het er met u nie zoo op aan, maar dat is hier heel gemakkelijk dat kunnen hier jongens van 14 en 15 jaar out. Maar zoo wou ik dan zeggen waren wij te zamen aan het werk en hier wort niet gestreken zoo al bij u met een strijk maar met een wetsteen die zoo bijnaa een voet lang is zoo hat ik er een tebroken en hat op dat ogenblik maar enen steen. zoo wette ik eerts mijnen zijsen of Swaa, en met mij linkerhand hat ik den zijtsen in de hoogte gehouwe om het onderse eint te wetten en onze knegt stond een trat of wat van mij zoo wil ik hem dien steen gooijen en slaa met mijn arm in den punt van den zijtsen net op de polze zoo dat het bloed over den arm heen spuwde maar de kneg liep dadelijk toe en bond zijn zakdoek zo vast om den arm dat het bloed stopte en toen dadelijk den dockter gehaald dat hij het mij verbon en zoo is het heel goed genezen ik vreesde eerts dat mijn hand of vingers stijf zouden blijfen maar dat is heel goed. Maar de duim en de voor(s)ten vinger is zoo doof dat ik nawelijks een pen vas kan houden om te schrijven zoo neem het mij niet kwalijk deze gebrekkigen letters Zoo heb ik vier weken gegaan dat ik niets kon doen nawelijks zelf aan of uit kleden. Dat was wel lastig en schadelijk net in den drukken tijt van hoijen en oogsten kon ik niets doen,

Noch een enkel woort zal ik u schrijven hoe in dit jaar de vrugten gewest zijn Voor eerts het hooi gewas hebben wij tamelijk goed gehad, tweeentwintig voer hooi voor bij de paarden hebben wij ingehaald en omdat ik niet kon, hebben wij noch een akker of wat laten maaijen om de helft en dan moesten zij het ons me hooijen en in de schuur brengen,

Ook de tarwe is hier vrij goed gewest die hebben wij meestal met het masien laten maaijen daar kunnen zij daags een akker of 6 mee af doen en dan 2 man en 2 paarden

En wij hebben ze ook al gedorst dat wort hier alle met het massien gedaan, daar zij wij maar een dag en een halfe dag aan geweest met twaalf man en 4 paarden

En zoo hebben wij Tweehonderd en 70 bussel tarwe en 43 bussel Boekwijte, haver weet ik niet want die ga ik zoo snijen voor de paarden 3 Akker hebben wij met haver gehat, en 3 akker met Erften, de Aardappelen hebben wij alle nog niet gegraven 60 Bussel hebben wij er uit Het koorn hebben wij heel slegt of gij weet wat kooren is weet ik niet maar dat heet bij u turks witte weitte de tarwe is heel duur die kost een Doller 80 tot 90 sent per bussel, Zoo hebben wij al ruim 100 Bussel verkocht en naar de stad gebracht Zoo denk ik dat wij wel 350 Doller van de tarwe kunnen maakken

Ja geliefden ik zou noch wel veel weten te schrijven maar het papier wort mij te klijn Zoo ik niet beter weet is J H en zijn vrouw noch goed gezond, doet de groetenis aan alle vrienden en beken(den), Zijt verder gegroet van mij en mijn vrouw

H J te Selle

naschrift

Doet de groetenis van Janna te Brummes aan vrouw Toebes dat zij noch goed gezond is.
D W indien gij mij schrijft laat mij eens weeten of u been goed genezen is