Brief 5


Date (sent): 8 juni 1868
Writer: Harmen Jan te Selle
Place: Holland, Wisconsin
Addressee: Mw. Dela te Selle-ten Damme, Derk Willem te Selle
Address (sent to): Fökkink farm, Winterswijk, NL
Date (received): 28 juni 1868

Town Holland De 8 Junij 1868

Zeer Geachte Moeder en Broeders met uwe Vrouwen En Kinderen Wij laten u weten dat wij alle noch goed gezond zijn , en het zelfde hopen wij ook van u te mogen hoore, Ware het anders het zoude ons van harte leed wezen zulks te mogen horen. Maar Broeder wat zijn de reden dat gij ons geen brief gaat schrijven, ik heb den laatsten brief in ochtober aan u geschreven en daarop geen antwoord gekregen, Ik denk toch niet dat gij ons ten helemaal gaat vergeten, Of zijt gij bang dat gij ons te veel op koste zult jagen Neen Broeder weest daar niet bang voor want ik heb liever dat gij ons drie vier maal in het jaar een brief schrijft dan maar eenmaal want of wij daar een paar Centen voor betalen daar zijn wij niet te armer om Wel nu schrijft dan zoo spoedig maar weer terug als mogelijk is. Al is het ook dat gij een brief geschreven heb die op weg is geef Daarom antwoord terug op dezen brief, zoo weet ik zeker dat gij hem ontvangen hebt. Ik zal mij daar nu maar niet langer me ophouden , Maar zal u het een en ander mede delen, Van de omstandighede alheir Ik laat u dan voor het eerst weten dat wij den 21 April En jonge Dochter hebben aan-gewonnen waar van Vrou en kind goed gezond zijn En haar naam is Dela naar Moeder geheten, dat is hier op Amerikaans Dillije, Zoo Verzoek ik u den 1 Augustus alheir op het kindermaal.

Nu zal ik noch met enkele woorden schrijven van de gesteldheijd der natuur het is hier van deze mei zeer kouwd en droog geweest en de vrugten tot hiertoe noch geen groten voortgang hebben gehat, doch evenwel staat zij vraai goed op het land hoewel zij niet groejen, En ik denk als er maar warmte en regen komt, zoo zal er van dit jaar noch wel weer wat groejen, Zoo denk ik dat wij noch wel weer een mooi hoopjen zaad zullen krijgen Want wij hebben vijf akkers met tarwe en twee akkers met rogge meer gezaaid dan verleden jaar, Wij hebben 23 akkers met tarwe gezaaid dat is bij u gerekend 57 Schepelzaad daar en boven 4 akker met haver 2 akker met erften en dan roggekoren en Boekweite, Zoo dat wij bij de 40 akker onder de ploeg hebben gij zult wel zeggen dat is 100 Sepelzaad hoe kun je dat bewerken, daar hat men hier wel drie vier knech op nodig, maar dat gaat hier beter als bij u men behoeft hier geen plaggen te maajen zoo als bij u Zodraa het hier van het land is de vrugten namelijk, dan wort de mest die men in de winter gemaak heeft want in den zomer komen de beesten hier niet op stal, dan word de mest naar het land gebracht en dan gaat men dadelijk aan het plogen tot zoolang het begind te vriezen als men zoo lang werk heef en dat blijt dan liggen tot het voorjaar als het tijd word om te zaajen dan gaat men met een Kalfeter (cultivator?) daar over daar Zijn negen of elf zware ijzeren tanden in die zijn vijf kwart tot, een duim en een half, vierkand. Daar doet men twee paarden voor of twee ossen nar dat een ieder heef, Daar word het land mee losgemaak en dan gezaaid en daarna eggen. Zoo kunt gij gemakkelijk denken dat wij hier niet zoo veel volk nodig heef als als bij u Maar in den oogst dan is het hier druk. Als men hier zoo veel volk nodig hat als bij u Daar zou geen baat toe zijn, want een knech moet men van 100 tot 140 Doller geven, en de dagloners 1 Doller tot anderhalve Doller toe, Wij hebben van dit jaar ook nog een weinig geld gemaakt voor ruim 400 Doller hebben wij hooi en tarwe verkocht, maar dat is alle geen overwinste bij de 80 Doller aan dagloon en dan de kecht $100 dan gaat er veel af. De tarwe is hier tamelijk duur die kost f2 Doller en somtijds over f2 den bossel, rogge f1 den bossel, haver 75 Cent Boekwite f1, Aardappelen 50 cent den bossel, Boter 25 Cent per pond, Eijeren 1 Cent per stuk

Het vee is ook noch al duur Koejen 30 tot 40 Doller en goede zware werkossen van 130 – 140 Doller namelijk de twee, want hier gaan zij 2 en 2 in een juk, zoo kan men hier niet anders kopen dan twee tegelijk

Wij hebben van het voorjaar ook noch een juk ossen gekocht voor 130 D Zoo hebben wij van dit jaar met twee span gewerkt vant wij hebben niew land opgebroken, en dat kan men met geen paarden doen. Ik heb u daar daar gegeven van de prijs van het vee, maar van paarden heb ik u niet geschreven gij zuld wel denken dat die hier geen geld waard zijn Maar die zijn terdege geld waard, die kosten van $ 150 tot $ 200 toe en jonge veulens van 3 maand oud $ 40 tot $ 50 wij hebben een jong veulen gekocht $ 40 En wij hebben zelf voor eenige dagen een veulen bij het paard gekregen zoo denk ik indien zij gezond blijven dat zal weer een goed span worden

Jaa Geliefden wat zal ik u meer schrijven, ik zou u een weinig kunnen schrijven van de lugtgesteldheid alhier, het is hier zeer gezond en even zoo gezond als bij u maar daar zijn ook streken die niet zoo gezond zijn, Maar het kan somtijds hier in den winder zeer koud zijn want die westewint kan zoo streng zijn, dat geen mens het buiten kan uithouden En in den zomer somtijds brandede hitte dan is het veel heeter als bij u, want op den middag is de zon veel stijler boven ons.

En wij liggen veel hoger in de lugt zoo kan de zon veel sterker zijn, maar de zomer is niet zo lang als bij u. ook de vrugten kunnen hier in een korten tijt aangroejen dat men niet weet waar het heen komt, in den zomer zijn hier die dagen veel korter en in den Winter langer als bij u En hoe alles is begrijp ik niet, dat hier de zomer heter, en de dagen korter zijn, en de winter kouwer en de dagen langer, zijn dan bij u. ook zij hier in den Zomer meestijds zware onweders, hier moet ik eidegen met de pen maar niet met het hart. heb de grotenis van ons allen ook van J H en zijn vrouw

H J te Selle