Brief 8-b


Date (sent): 22 augustus 1870
Writer: Harmen Jan te Selle
Place: Holland, Wisconsin
Addressee: Derk Willem te Selle
Address (sent to): Winterswijk, Netherlands

Broeder D.W. gij heb mij daar een brief geschreven waarover ik lang nagedagt heb en noch ben ik niet tot een besluit gekomen om te kunnen zeggen zoo of zoo, daarom zal ik het aan u ofer laten, Nochtans zeg ik zou het voor u niet zoveel waard zijn, al(s) voor uwe kinderen, Maar ik zal u het een en ander daaromtrend schrijven

Vooreerst moet gij u voorstellen worden die Guldens dollaar, en het is nu niet meer als toen wij hier kwamen, toen won men veel goud maar dat is nu niet meer zoo veel waard. Een doller wordt gerekend tegen een rijksdaalder of twee en een halve gulden, nu denk ik zout gij met $2 en 5 of 6 Stuifer een Dollaar kunnen bekomen, zooveel heef het goud meer waarde dan het papier, Nu kan men hier genoegd te koop krijgen, maar weinig te huur, Indien gij zooveel kunt koopen dat gij een 40 Akkers kund bekomen, daar kund gij een juk Ossen of twee klijne paarden op houden dan kund gij een goed leven hebben, En dat kund gij met een van uwe klijne jongens gemakkelijk bewerkken, en dan behoeft gij ook niet zoo veel plaggen te maajen , Zoo kond gij uwe andere kindere laten dienen, want de knechten verdienen hier veel geld, Hier, zijn wel knegten die 120 tot 150 Doller verdienen in t jaar Nu zuld gij wel denken dat zij dan geweldig moeten arbijden maar dat is niets slimmer dan bij u, daarom zeg ik voor uwe kinderen zou het hier veel beter zijn, zij zouden hier Op den duur goede boeren kunnen worden

Maar ik moet wederom tot u keren D W of gij dat nu niet al kondet uitbetaalen of gij daar een paar honderd Doller Schult hat dat zou ook noch niet zoo veel hinderen. Hoewel de persenten geweldig hoog zijn, want minder als 8 of 9 maar meestijd 10 persent en die dan veel schuld heef is er niet gemakelijk uit te kommen,

Veel minder als 40 Akker dan is het hier moejelijk, dan kund gij geen span houden want met een os of een paard kan men hier in het land niet werken,

Nu zult gij wel eens willen weeten wat zoon stuk land zou kosten dat is ook al heel ongelijk op dit ogenblik is het land niet zoo duur als het geweest is, omdat het graan eenige jaaren goedkoop was, Gij kund tegenswoordig 40 Akkers land koopen van 1400…1600 tot 2000 Doller.
Nadat het getimmer ook al is, Ik weet ook niet hoe het u daar zou bevallen in die nieuwe streeken zoals daar J H is daar is het land heel goedkoop. Sommige zeggen daar is het goed, en anderen zeggen het zou mij daar niet bewallen Hoe het er is weet ik niet ik heb eenen brief noch maar van Broeder J H gehad en daar heef hij toen noch niet heel veel van geschreven, en nu heb ik al lang naar een brief Verwacht, maar daar komp er geen twee brieven heb ik er al natoe geschreven maar op geen een van bijde krij ik een ant woord, Hij is wel gezond dat heef er een geschrefen die daar van den herfts natoe gegaan is.

Maar hij schrijf niet graag en daar hout het me op.

Ja Geliefden wat zal ik u meer schrijven, wat het zou kosten om u hier weer in te spannen hebben wij u vroeger al eens geschreven daarom agte ik het niet nodig dat al weer te herhalen, Broeder ik weet niet wat ik u meer daaromtrend zal schrijven, naar mijn vermogen heb ik geschreven zooveel ik daarom konde schrijven daarom Broeder oordeeld nu zelfer wat gij daaromtrend doen zuld. gij behoeft hier geen swart brood te eeten dat heb ik noch niet weer gezien, Maar die genogd

Weest van ons alle Gegroet

H J te Selle