Brief 03-b


Date (sent): 21 oktober 1867
Writer: Harmen Jan te Selle
Place: Wisconsin
Addressee: Derk Willem te Selle
Address (sent to): Fökkink farm, Winterswijk, NL

Korte samenvatting:

Harmen Jan wil weten of zijn oudere broer Gerrit Jan al getrouwd is en doet verslag van de verkoop van wat bospercelen en van de uitbreiding van zijn bedrijf en bezittingen. Hij vraagt ook aan zijn broer Derk Willem of hij zo goed wil zijn een groot formaat bijbel te sturen. Net zo een als ze thuis hebben.

  • wil weten of broer Gerrit Jan al getrouwd is.
  • heeft bosgrond verkocht.
  • beschrijving van zijn bedrijf en bezittingen.
  • verzoekt Derk Willem een grote bijbel te sturen.

Indien gij ons weer Schrijft laat ons Eens weten of Broeder G Jan al getrouwd is of niet, als wij uit Holland gingen zoo zouw hij den aanstaanden Meij trouwen, en ik hoor noch niets daar van Schrijf dan eens waar hij is of wat hij doet.

Wij hebben ook voor enige tijd dertig akkers land verkocht meest boch grond want boschgrond brengt niet veel op en wij hebben land genoegd om te bewerken en houwt is hier niet weel waart, en om het af te kappen en land wan te maken dat kost te veel geld want dagloon is hier te duur en om het woest te laten liggen breng niet op en het hantgeld is hier zeer hoog daarvoor hebben wij 750 Doller gekregen en het geld hebben wij daar in laten staan tegen 8 perzent het honder dat is 60 Doller interes dat breng meerder op dan aan bosch, Want de bosch is maar voor brandhoud en daarvoor hebben wij Noch 15 akkers indien wij dat allemaal verbrand hebben zoo denk ik dat wij verschijden jaren verder zijn. Zoo hebben wij noch een tamelijk grote plaatse 40 akkers bauwland 10 akkers hooiland en 10 akkers wijde voor het vee.

Zoo hebben wij dan 2 paarden en 2 grote zwaare ossen en 2 jongen ossen die op het derde jaar zijn en twee jarigen ossen en 2 jonge kalferen en dan twee vuelens en twee koejen 4 schapen hebben wij van dezen mij verkocht, zoo hebben wij maar twee koejen op dit oogenblik want voor de boter kan men hier geen geld krijgen niets dan winkelware en dan kan men zoo veel koejen niet hebben en voor den mest hoeft men hier geen vee te houden als men maar spannigge heeft dat is het voornaamste. Zoo hebben wij tezamen 18 stuk vee

Als gij mij schrijft laat mij dan eens weten of het jonge volk, daar van mijne kammeraten al wat getroud zijn. Zoo als die jongens van harms huis daar alle drie noch zijn, hier moet ik eindigen, maar zoo er somtijds gelegenhijd is zoo zou ik een Verzoek aan u hebben Broeder ik zou wel gaarne zoo een groten Bijbel willen hebben Zoo als den uwen, die kan men hier niet krijgen en die zou ik gaarnen willen hebben. Want zoo vaak als ik lees en ik begrijp het niet zoo denk ik altijd, ik wou als ik die groote bijbel had. Hier mee moet ik eindigen Hebt de groetenis van mij en mijn vrouw.

H J te Selle

Aan de zijkant er bij geschreven:

Zoo gij mij een bijbel stuurt ik zal haar het geld hier weder geven.