Brief 7


Date (sent): circa juni 1870
Writer: Harmen Jan te Selle
Place: Holland, Wisconsin
Addressee: Derk Willem te Selle
Address (sent to): Winterswijk, Netherlands

Toch is het van het voorjaar geweldig mooi weer geweest. Het land was geweldig droog Zoo dat het zaajen en planten Goede vooruitgang had, ook staat de tarwe tamelijk goed, Maar het gras is noch wijnig omdat het veel van de vorst geleden heef, en daar bij heef het een tijd lang sterk gedrood en dan word die klij zoo hard dat het niet veel vooruit gang heef. Aangaande de aardappelen wat dat wil geven weet ik niet, Het voorige jaar wierden wij geweldig van de wormen geplaagt, die aaten allen op wat maar groen was, En nu is het noch veel erger, het schijnt als of zij uit de grond komen groejen zodraa de aardappelen kunnen gezien worden zitten die wormen er met hopen op Die wormen kunen nergen beter bij vergeleken worden als bij de wandluizen Zoo men die op plat Gelders noenen Maar zijn wel viermaal zoo groot en hebben vleugen. waar aardappelen zijn daar gaan zij na toe en gaan niet weer weg voor zij alles op hebben.

Wat de prijs van het graan belang Dat is goedkoop Tarwe van 80 tot 90 Cent Den Bossel Haver 40/50, Rogge 70 Cent Aardappelen kosten bijna zoo veel als de Tarwe, Boter 18 Cent Eijers 1 Cent het stuk

De paarden zijn ook goedkoop van dezen winter kon men een goet paard kopen voor $100 Ik heb een driejaarig paard gekocht voor 82 doller een heel schoon paard want van het najaar is er ons een het been tebroken die moeste ik dood slaal, De koejen zijn tamelijk duer daar word van 40 tot 60 Doller voor betaald. Verkens zijn ook goedkoop voor de klijnen 36 a 40 Cents in de week Wij hebben er 7 wanneer het Winterze mark is zal ik er daar me natoe moete daar zijn ze veel duurder

Broeder J H is niet meer hier hij is ten minsten 500 mijlen van hier verder west getrokken naar de staad Nebreska daar is het land goedkoop Daar kunnen zij voor $ 100 Doller 80 Akkers land kopen maar daar is bijna geen houd als zijn daar eerst komen moeten zij daar een huis bouwen van zojen of Zoo zij bij u zeggen plaggen Want planken kosten daar veel geld en dan moeten zij die nog 13 uur gaan haalen het is een gans woestijn zoo zij zeggen maar hoe Broeder J H gaat weet ik niet hij heeft zijn land en alles verkocht. Den 28 Maart is hij vertrokken Maar hij heef ons noch geen brief geschreven. hij heef aan zijn vrouws vader een brief geschreven als dat hij gezond was overgekomen en dat hem de rijze 100 Dollers gekost had ook dat het land geweldig berg achtig was, en bij plaatsen slegt water kunnen krijgen, daar was een man die hat een put gegraven van 1 honderd voet diep en noch geen water.

Steenkolen konden zij daar 4 uur gaans vandaar halen voor 25 Cent den bossel. Die zij moeten voor brand gebruiken, want er niet veel houd is. Daar zijn er meer natoe gegaan, maar twee weet ik die weer terug komen die bevallen het daar niet best, wat het verder is weet ik niet, zoo zij schrijven zijn er veel raatelslangen, preriewolfen enz. Verder weet ik er niet veel van te schrijven ik verwach alle daagen een brief van hem maar ik zie er noch geen

Of hij u al geschreven heef weet ik niet maar hij zal denkelijk toch wel schrijven want ik weet er niet van hij het daar heef, Hier mee zal ik moeten iendigen Heb de roetenis van Bloemers Oom en tante zijn bijde goed gezond Heb de roetenis van al de vamielie Doet de roetenis aan al de Broeders En al de gene die na ons vragen Zijt dan van ons alle gegroet zoo vrouw als kinderen.

De uwe H.J. Te Selle